ការចុះឈ្មោះជាសមាជិក 1 នាទី (Free)

អ្នកមាន「3 វិធីត」ក្នុងការចុះឈ្មោះជាសមាជិក

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះជាសមាជិក បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។ បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្មដូចជាការសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ការគាំទ្រផ្នែកនីតិវិធីផ្សេងៗ និងដំបូន្មានដោយឥតគិតថ្លៃ។

 1. 01

  ចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook Messenger

  ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានផ្ញើឈ្មោះ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នក។

  ※ប្រសិនបើមានព័ត៌មានការងារណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ អ្នកអាចផ្ញើលេខកូដការងារផងដែរ។

  FacebookMessenger
 2. 02

  ចុះឈ្មោះតាមរយៈ LINE

  1. ជាដំបូង សូមបញ្ចូល TSUNAGOOD ជាមិត្តដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោម។
  2. ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានផ្ញើឈ្មោះ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នក។

   ※ប្រសិនបើមានព័ត៌មានការងារណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ អ្នកអាចផ្ញើលេខកូដការងារផងដែរ។

  LINE
 3. 03

  ចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័រ

  សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។

  ※ត្រូវការអ៊ីមែល។

ទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះជាសមាជិកភាព

  ទាមទារឈ្ឈ្មោះ (អក្សរឡាតាំង)
  មិនទាមទារឈ្មោះ (កាតាកាណា)
  ទាមទារអ៊ីមែល
  ទាមទារភេទ
  ទាមទារសញ្ជាតិ

  ※បើអ្នកជ្រើសរើសសញ្ជាតិផ្សេង សូមបំពេញឈ្មោះប្រទេស។

  ទាមទារភាសាទំនាក់ទំនង

  អ្នកអាចជ្រើសរើសច្រើនជាងមួយ

  មិនទាមទារអធិប្បាយ

  ទម្រង់បែបបទបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះមិនទាន់ផ្ញើទៅនៅឡើយទេ។ សូមអាន
  គោលការណ៍ភាពឯកជនហើយចុចប៊ូតុង 「បញ្ជាក់」 ខាងក្រោម។