បញ្ជីប្រកាសការងារ

  • ※អ្នកអាចមើលករណីក្នុងបញ្ជីបានតែនៅលើឧបករណ៍(ស្មាតហ្វូន/កុំព្យូទ័រ) ដែលករណីត្រូវបានរក្សាទុក។ (រហូតដល់ 20 ករណី)
  • ※រយៈពេលដែលករណីអាចរក្សាទុកក្នុងបញ្ជីបានគឺ 60 ថ្ងៃ។ (ប្រសិនបើរយៈពេលជ្រើសរើសការងាររបស់ករណីបញ្ចប់ វានឹងលុបចេញពីបញ្ជីដោយស្វ័យប្រវត្តិ)

បញ្ជីការងារ0ករណី

តាមកាលបរិច្ឆេទ

  • មិនទាន់បានរក្សាទុកនៅឡើយ