គោលការណ៍ឯកជនភាព

ក្រុមហ៊ុន TSUNAGOOD Co., Ltd. (ហៅកាត់ថា "យើងខ្ញុំ") បានបង្កើតយន្តការសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ទទួលស្គាល់យ៉ាងហ្មត់ចត់នូវសារៈសំខាន់នៃការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំនឹងលើកកម្ពស់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ និងដើម្បីការពារការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការបាត់បង់ ការខូចខាត ការក្លែងបន្លំ ការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ជាដើម យើងខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធរក្សាសុវត្ថិភាព គ្រប់គ្រង និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដូចជា ភាពហ្មត់ចត់ អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាព និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រគល់ឱ្យយើងខ្ញុំពីអតិថិជននឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្ញើអ៊ីមែល បង្កើតឯកសារ ការណែនាំអាជីវកម្ម និងសំណួរ។

ការហាមឃាត់ការបង្ហាញព័ត៌មាននិងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី លើកលែងតែករណីខាងក្រោម។
  • (1)ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម
  • (2)នៅពេលបង្ហាញព័ត៌មានដល់ភាគីផ្សេង ដើម្បីធ្វើសេវាកម្មដែលអតិថិជនចង់បាន
  • (3)នៅពេលដែលត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់

វិធានការណ៍សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំបានចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពដោយហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ការសាកសួររបស់បុគ្គលនោះ

ប្រសិនបើអតិថិជនមានបំណងចង់សាកសួរ កែប្រែ ឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន។

គោរព និងពិនិត្យច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

យើងខ្ញុំនឹងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសជប៉ុន និងបទដ្ឋានផ្សេងទៀតចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំនឹងពិនិត្យខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះ និងខិតខំកែលម្អទៅអនាគត។

ការសាកសួរ

សូមទាក់ទងខាងក្រោមសម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
ក្រុមហ៊ុន TSUNAGOOD
〒816-0952 Fukuoka-ken, Oonojo-shi, Shimooori 3-2-20
TEL:092-581-2231 FAX:092-581-3223
Mail:info@tsuna-good.co.jp