भ्याकेन्सी राखिराख्ने

  • ※तपाइले सुरक्षित गरेर राखेको उपकरण (स्मार्ट फोन। ल्याबटप )मात्रको पनि हेर्न सकिन्छ (बढीमा २०केस )
  • ※सुरक्षित गरिराखेको समय ६० दिनको हुन्छ। (सुरक्षित अबधि भन्दा कम समय भएपनि त्यहाँ पोस्ट गरेको भ्याकेन्सी सकेको खण्डमा स्वत त्यो भ्याकेन्सी हटिनेछ।

सुरक्षित गरेको भ्याकेन्सीको जानाकारी। ।।।0केस

रिन्यू पालो

  • अझै राखिएको छैन